TOCULTER

PROJECT

Promote tourism and Culture through the water

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-SC022)

                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ 147/3.07.2020

Βρασνά, 21/07/2020

 Αρ. Πρωτ. 171

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  Πρόεδρος ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΑΞΗΣ “Promote tourism and Culture through the water” με ακρωνύμιο “ToCulterστο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme Greece – North Macedonia, Προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή Εκτιμώμενη Αξία: 36.290,32 €)   CPV: 79342200-5, 79822500-7, 92111260-2, 73300000-5, 72000000-5.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων όσον αφορά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική (90%) όσο και για την οικονομική προσφορά (10%). Τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης αναλύονται στη σχετική διακήρυξη στο άρθρο 2.3.1.

 1. Αναθέτουσα Αρχή και Στοιχεία επικοινωνίας

ΟΠΑΠ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης), ΝΠΔΔ

Κύρια δραστηριότητα:Γενικές δημόσιες υπηρεσίες, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή

Έδρα: Βρασνά  Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Ταχ. Κωδ.: 57014

Τηλ.: 23970-21733,

Φαξ: 23970-21734

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: opapdv11@gmail.com

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): https://www.opapvolvis.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΑΠ, http://opapvovis.gr, όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από τον ΟΠΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.
 2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παροχής υπηρεσιών:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) –EL522

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση περιέχει τρία παραδοτέα, η εκτιμώμενη αξία του οποίου καθώς και οι κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ζητούμενη Υπηρεσία Παραδοτέο της Πράξης ToCulter (στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η ζητούμενη υπηρεσία) CPV Εκτιμώμενη αξία
(με ΦΠΑ)
Α. Εκπόνηση ενημερωτικής καμπάνιας σε επιλεγμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ταξιδιωτικούς ιστότοπους D2.2.2 Media campaign (Publicity material and online strategy on social media) 79342200-5
79822500-7
€6.000,00
Β. Δημιουργία και μεταγραφή προωθητικών πολυμέσων D3.2.2 Development of an integrated tourism platform (web and android) 92111260-2
73300000-5
72000000-5
79822500-7
€25.000,00
Γ. Συμμετοχή και προώθηση σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού D4.3.1 Participation in International Fairs 79342200-5 €14.000,00

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  στην αρ. 147/2020 σχετική μελέτη.

 1. Προσφορές:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες και για όλα τα παραδοτέα που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016).

Το άρθρο 2.4 της διακήρυξης αναλύει τον τρόπο κατάρτισης και το περιεχόμενο των προσφορών.

Η τεχνική και η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινής αποκλεισμού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD).

 1. Χρόνος παροχής υπηρεσιών

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων και ο τρόπος παράδοσης αναλύονται στα άρθρα  6.2 και 6.3 της διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 30/11/2020 (ημερομηνία λήξης της Πράξης σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε) με την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της Πράξης, τότε θα παρατείνεται και η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της σύμβασης που θα υπογραφθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, κατά ίσο χρονικό διάστημα με την παράταση της Πράξης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου ή επιπλέον τίμημα.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
 2. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της σχετικής διακήρυξης.
 3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης, στα Βρασνά, την 03/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). Μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΔΙαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών.
 4. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 2. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού &Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης από τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 61.7425.01 “Δαπάνες υλοποίησης του προγ/τος Τo Culter GR- Fyrom ” ποσού 45.000,00 €για το 2020 μέσω χρηματοδότησης. Ο ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης συμμετέχει ως Δικαιούχος της Πράξης, υπ. αριθμ. PB2, βάσει της από 24.11.2017 Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης (αγγλ. Partnership Agreement) της Πράξης, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για τον ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης ύψους 133.957,70 € (Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ4086012, βάσει της ΣΑΕΠ 408/6-2018) με χρηματοδότηση 100% από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

 1. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το άρθρο 3.4 της διακήρυξης αναλύει τα σχετικά με τις ενστάσεις.
 2. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο site του ΟΠΑΠ (https://www.opapvolvis.gr) και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
 3. Τροποποίηση σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΒΗΣ

ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένα αρχεία 

1.Προκήρυξη (Αρχείο pdf)

2.Διακήρυξη (Αρχείο pdf)

3.Μελέτη (Αρχείο pdf)

4.TEΥΔ (Αρχείο docx)

5.Έντυπο οικονομικής προσφοράς(Αρχείο docx)

Γράψτε ένα σχόλιο

Στείλετε μας Μήνυμα

  Translation

  Copyright © 2019 by opapvolvis.gr. All rights reserved. Powered by ATG Digital

  Μετάβαση στο περιεχόμενο